مهرداد بهزادی
استادیار
گروه زمين‌شناسي, دانشكده علوم زمین
29902628 - 29902642 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران – اوين – دانشگاه شهيد بهشتي – دانشكده علوم زمين آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی
 1.  بلورشناسي هندسي
 2. بلورشناسي  نوري
 3.  تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدن
 4. تخمين و ارزيابي ذخائر معدني
 5. نقشه برداري
 6. ذخائر سولفيدي ماگمائي
 7. متالوژني و اكتشافات فلزات خاص
 8. اصول اكتشافات ژئوفيزيكي
 9. ذخائر معدني ايران و منشاء آنها
سوابق کاری
 1. عضو هيات علمي 
 2. مديريت گروه زمين شناس
سوابق تحصیلی
 1. ديپلم متوسطه رشته علوم تجربي سال 1359  از دبيرستان خوارزمي تهران
 2. كارشناسي رشته زمين شناسي سال 1367   - دانشگاه شهيد بهشتي
 3. كارشناسي ارشد رشته زمين شناسي اقتصادي سال 1371 -  دانشگاه شهيد بهشتي
 4. دكتري زمين شناسي اقتصادي سال 1385 -  دانشگاه شهيد بهشتي

 

مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • 1. ژئوشيمي ، كاني زائي و ژنز كانسار آنتي موآن چوپان واقع درخراسان جنوبي ارائه شده در بيست و ششمين گردهمائي علوم زمين (بهمن 86)
  2. كاني شناسي ، ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن صاحب واقع در سقز استان كردستان ارائه شده در سومين همايش منطقه اي زمين شناسي و محيط زيست (دانشگاه آزاد اسلامي اسفند 86)
  3. كاني شناسي ، ژئوشيمي و سنگ شناسي كانسار آهن آنومالي شمالي و معرفي كاني تائنيت (Taenite) براي اولين بار در منطقه متالوژني آهن دار بافق – يزد
  چاپ شده در نشريه دانشكده علوم زمين (شماره 13 پائيز 1384)
  4. پردازش داده هاي ماهواره اي در تعيين نواحي زونهاي كاني زائي ودگرساني كانسار آنتي موان چوپان خراسان جنوبي چاپ شده در فصل نامه علمي – تخصصي زمين شناسي و محيط زيست (سال دوم – شماره اول – تابستان 1387)
  5. تعيين ژنز كانسار سري و روي چاه سرب طبس با استفاده از مطالعات كاني شناسي و ايزوتوپي ارائه شده در دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (30 بهمن الي 2 اسفند 1387)
  6. اكتشافات ژئوشيميائي طلا و عناصر همراه در محدوده اكتشافي ساري قاش (شمال غرب ساوه ) با استفاده از روشهاي زمين آماري
  ارائه شده در دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (30 بهمن الي 2 اسفند 1387)
  7. ژئوشيمي ،دگرساني و كاني زائي سنگهاي آذرين منطقه شانق ، دليجان
  ارائه شده در دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران (30 بهمن الي 2 اسفند 1387)
  8. استفاده از پردازش داده هاي سنجنده هاي ETM , Aster به منظور تعيين نواحي مستعد كاني زائي و بازسازي زونهاي دگرساني در اطراف كانسار اپي ترمال آنتي موآن چوپان واقع در خراسان جنوبي ارائه شده در چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست (اسفند 87)
  9. آكتشافان ژئوشيميائي سنگي طلا در منطقه شانق ، دليجان (اصفهان )
  ارائه شده در چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست (اسفند 87)
  10 . تعيين ژنز كانسار سرب و روي چاه سرب طبس با استفاده از مطالعات كاني شناسي و
  ايزوتوپي ارائه شده در چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست (اسفند 87)

 • 1- Geo chemistry, mineralization and genesis of Chupan Antimony deposit in south Khorasan.
  Presented in 26th convention of G.S.I ( 2007)
  2- Minerlolgy , Geochimistry and genesis of Saheb Iron deposit in saghes, Kordestan Province
  Presented in 3th Geology and Envivonment Regional Conference Azad University (2007)
  3- Mineralogy , Geochimistry and Petrolgraphy of North Anomaly Iron deposit and Introduction of Taenite for the first time in Bafq Iron metalogenic Regionin yazd
  Published in Earth Science publication (2005)
  4- Processing of satellite datas for Introduction of Mineralization and Alteration zones of Chupan Antimony deposite In South Khorasan
  Published in Geology and Environment quarterly (2008)
  5- Genesis of chah sorb lead and zinc deposit in Tabas by Using of mineralogy and Isotopic studies .
  Presented in 12th Covention of G.S.I (2008)
  6- Geochemical Exploration of Gold and Linked elements In sari ghash (North-west of Saveh ) by using of geostatistic studies
  Presented in 12th Convention of G.S.I (2008)
  7- Geochemistry , Alteration and Mineralization of Igneous Rocks in shanagh- Delijan
  Presented in 12th Convention of G.S.I (2008)
  8- Processing of Aster and ETM Datas for Introducing of Mineralized and alteration zones in Chupan Antimony deposit in South Khorasan .
  Presented in 4th Geology and Environment National conference(2008)
  9- Geochemical Exploration of Gold in Shanaqh- Delijan
  Presented in 4th Geology and Environment National Conference(2008)
  10- Genesis of Chah Sorb lead an Zinc deposit in Tabas by using of Mineralogy and Isotopic stadies
  Presented in 4th Geology and Environment National Coference (2008)
  11- Fe- skarn mineralization in saheb area NW of Iran mineralogical society of Poland
  12- Fe- mineralizaion in East- Anomaly of sangan deposit, NE of Iran
  2nd Precambrian continental growth an tectonism February 24- 28, 2009

زمینه تخصصی
 1. كاني شناسي و سنگ شناسي
 2.    مينرالوگرافي
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد :

1-     مقايسه كاني شناسي ، ژنز و ژئوشيمي كانسارهاي بازيت شمال شرق قزوين

   (استاد مشاور )  نگارنده ربابه توكل سال 84

2-     اكتشافات ژئوشيميائي طلاو عناصر همراه در منطقه اناران ،‌جنوب بيرجند

(استاد مشاور ) نگارنده مهدي مرادي سال 84

3-     كاني شناسي ،ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن صاحب (شمال شرق سقز)

 (استاد راهنماي مشترك )  نگارنده نسيم عابدي سال 86چ

4-     كاني شناسي ،ژئوشيمي و ژنز كانسار آهن سنگان (آنومالي شرقي ) خواف ، خراسان رضوي (استادمشاور) نگارنده مهدي حاجي علي نجم آباد سال 86

5-     كاني شناسي ، ژئوشيمي و ژنز طلا در منطقه دشت لوئين (شمال غرب ساوه )

(استاد مشاور) نگارنده ستاره آهوران سال 87

6-     ژئوشيمي ، كاني شناسي و ژنز انديس معدني آنتي موآن طلاي چوپان واقع در شوراب ، فردوس   (استاد راهنماي مشترك )  نگارنده علي نخبه الفقهائي سال 87

7-     كاني شناسي ، ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار چاه سرب (شمال طبس )

 (استاد راهنماي مشترك ) نگارنده عليرضا پورعبدالهي ديزج سال 88

8-     نحوه تشكيل و جايگزيني انديس فلوريت طالع (استان مازندران )

(استادمشاور )  نگارنده سمانه مومني سال 88

9-     ژئوشيمي و نحوه تشكيل ذخائر معدني در محدوده اكتشافي صاحب ديوان (شمال غرب مشكين شهر)  (استادراهنماي مشترك )  نگارنده مصطفي نادي سال 88

10- اكتشافات طلا در منطقه شانق ، دليجان (گلپايگان )

 (استادمشاور) نگارنده منيره سخدري سال 88

11- اكتشافات ژئوشيميائي رسوبات آبراهه اي در منطقه پي كوه ، آوشك ، جنوب شرق طبس (استاد راهنما)  نگارنده هدي چاروسه سال 88

12- بافت ، كاني شناسي ، شيمي برخي از توده هاي آذرين همراه ذخائر مس – مولبيدن پورفيري در كمربند اروميه – دختر و ارتباط آنها با باروري اين توده ها

 (استاد راهنماي مشترك ) نگارنده فهيمه پايمرد سال 89

13- كاني شناسي ، ژئوشيمي و ژنز آهن ايله ، تايباد ، خراسان

(استاد راهنما ) نگارنده سيامك كريمي سال 89

14- اكتشافات ژئوشيميائي نيمه تفصيلي منطقه غرب ريوش (شمال غرب كاشمر )

(استاد مشاور )  نگارنده محمد جواد معدل سال 84

15- اكتشافات ليتوژئوشيميايي در سنگهاي آتشفشاني كرتاسه در منطقه رزن آمل

 (استاد راهنما )  نگارنده حسين جعفر صالحي سال 90

16- اكتشافات ژئوشيميايي عناصر پايه در محدوده فيروزان نهاوند 

(استاد مشاور ) نگارنده وحيد رجعتي سال 89