شهریار خالدی
دانشیار
گروه جغرافيا, دانشكده علوم زمین
29902623 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران،اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

1. دانشگاه شهیدبهشتی، از 1364 تا 1375 به عنوان استادیار
2. دانشگاه شهیدبهشتی، از 1375 تا کنون به عنوان دانشیار

جوایز علمی

1. جایزه ملی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1382

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1. انجمن جغرافیایی ایران.عضویت در هیئت تحریره

2. مجله علمی-پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم

3. مجله علمی- پژوهشی آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد- ملایر.

سوابق کاری


1. کارشناس روابط بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی در 1357 تا 1359.
2. مدیر گروه جغرافیا از 1369 تا 1371

سوابق تحصیلی

1. دیپلم ریاضی، دبیرستان جاویدان، 1350، تهران
2. کارشناسی، جغرافیای طبیعی:   1358   دانشگاه شهید بهشتی
3. کارشناسی ارشد، منابع طبیعی: 1361  دانشگاه سوربن پاریس1  
4. دکتری، آب و هواشناسی: 1364 دانشگاه سوربن پاریس 1   

علایق پژوهشی

1.  آب و هوا شناسی کاربردی
2. محیط زیست
3. مناطق خشک
4. اکوتوریسم

مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • 1- زندگی در نواحی خشک، 1370، نشریه رشد جغرافیا.
  2- آینده انسان در خطر است، 1370، نشریه سلامتی.
  3- خطرات بیابان زایی در ایران را جدی بگیریم، 1371، نشریه جنگل و مرتع.
  4- بیابان زایی و بیابان زدایی، 1371، جشن نامه، مجموعه مقالات، گیتا شناسی.
  5- میکروکلیماتولژی یا مطالعه آب و هوا در مقیاس کوچک، 1372، نشریه نیوار.
  6- مانگروهای ایران و جهان، 1372، فصلنامه جغرافیایی.
  7- تغییرات آب و هوایی کره زمین، 1373، نشریه نیوار.
  8- نگرشی بر بلایای طبیعی، 1375، نشریه نیوار.
  9- آلودگی صوتی، 1378، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی.
  10- بیابان زدایی کویر کهک،1381، مجله علمی پژوهشی علوم جغرافیایی.
  11- بررسی دریاچه زریوار مریوان، 1381، مجله علوم زمین، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
  12- بررسی محیطهای طبیعی خاورمیانه، با تأکید بر ایران، 1383، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
  13- هیدروکلیماتولژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران، 1383، مورد : جاده هراز.
  14- بررسی و ارزیابی آثار و نتایج برنامه تثبیت ماسه های روان بر تحولات محیط زیست ناحیه ابوزید آباد، 1383، مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای جغرافیایی.
  15- بررسی محیط زیست رودخانه شور، 1383، پژهشهای جغرافیایی.
  16- بررسی پدیده یخبندان و اثرات آن در باغداری شهرستان مرند،1382، علوم جغرافیایی.
  17- دریای خزر، 1382، مجله علمی پیک نور، دانشگاه پیام نور.
  18- نقش آب و هوا در پوشش گیاهی استان قم، 1384،علوم جغرافیایی.
  19- بررسی هیدرواقلیم حوضه آبریز رودخانه روانسر، استان کرمانشاه، 1384، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای.
  20- بیابان زایی و بیابان زدایی کویر میقان،1384، فصلنامه جغرافیایی آمایش. بررسی میکروکلیمای کوهستانی، مطالعه موردی: منطقه دماوند، 1386، مجله علمی- پژوهشی محیط شناسی.
  21- بررسی آموزش مناطق خشک در وزارت علوم، 1385، مجله علمی ترویجی رشد جغرافیا.
  22- آبهای فسیل،1385، سپهر، مجله علمی نیروهای مسلح.
  23- بررسی میکروکلیمای کوهستانی، مطالعه موردی: منطقه دماوند، 1386، مجله علمی- پژوهشی محیط شناسی.
  24- نقش عناصر اقلیمی در تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی، آذربایجان شرقی.1386، فصلنامه جغرافیایی آمایش.
  25- ژئوتوریسم گل فشان های سیستان و بلوچستان، 1388، فصلنامه جغرافیایی آمایش.
  26- اقلیم کشاورزی سیب زمینی،1387، انجمن جغرافیای ایران، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا.
  27- بررسی توانمندی اقلیم کشاورزی سیب، 1388، انجمن جغرافیای ایران، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا.
  28- بررسی کوهستان سبلان و نقش آن در آب و هوای اردبیل، 1388، انجمن جغرافیایی ایران، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا.
  29- بیابان و بیابان زایی در چین، 1386، فصلنامه علمی تحقیقاتی علوم جغرافیایی و محیطی نسیم بامداد.
  30- معماری و اقلیم در کوهدشت، 1388، فصلنامه علمی تحقیقاتی علوم جغرافیایی و محیطی نسیم بامداد.
  31- اقلیم کشاورزی سیب سمیرم1387، مجله علمی پژوهشی تحقیقای کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم.
  32- اقلیم کشاورزی مرکبات استان لرستان، 1389، مجله علمی پژوهشی آمایش.
  33- اقلیم کشاورزی گل و گیاه شهرستان ری، 1385، علوم جغرافیایی.
 • 1. Tehran Megacity analysysed using Population and cimate change, International Journal of Bio- Resource and Stress Management, volume 1, Number 1, June 2010, Puspa Publishing House.
 • 1- آب و هوا و محیط زیست، 1372، ترجمه، نشر قومس.
  2- جغرافیای مناطق خشک، 1373، ترجمه، نشر قومس.
  3- جغرافیای زیستی، 1373، تألیف، نشر قومس.
  4- آب و هواشناسی کاربردی،1374، تألیف، نشر قومس.
  5- آب و هواشناشی عملی، 1375، ترجمه، نشر قومس.
  6- آب و هواشناسی برای آبشناسان و مهندسین منابع آب، 1376، ترجمه، نشر وزارت نیرو.
  7- جغرافیای زیستی و بوم شناسی،1376، ترجمه، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
  8- جغرافیای زیستی، 1377، تألیف، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  9- آب و هوا و شهر، 1377، ترجمه، انتشارات طبیعت.
  10- محیطهای طبیعی کره زمین، 1377، ترجمه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
  11- تغییر اقلیم، 1379، ترجمه، نشر سرا.
  12- مبانی محیط زیست،1379، تألیف، انتشارات شهراب.
  13- بلایای طبیعی، 1380، تألیف، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
  14- حمل و نقل، بلایای آب و هوایی و آلودگی، 1380، ترجمه، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
  15- جغرافیای زیستی( آزمایشی)،1384، تألیف، انتشارات پیام نور.
  16-جغرافیای انسانی، 1384، تألیف، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
  17- جغرافیای زیستی، 1385، تألیف، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  18- محیط شناسی انسانی، 1386، تألیف، انتشارات دانشگاه پتام نور.
  19- محیط زیست بیابانی، 1386، ترجمه، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  20- جغرافیای زیستی، 1389، تألیف، نشر قومس،تجدید چاپ با ویرایش جدید.
  21- جغرافیای جنگلها، تألیف، زیر چاپ.

زمینه تخصصی

1. آب و هواشناسی کاربردی
2. منابع طبیعی
3. مناطق خشک

دروس ارائه شده

1. دروس مربوط به آب و هواشناسی
2. محیط زیست، جغرافیای زیستی و اکوسیستم های طبیعی
3. مسایل جغرافیایی مناطق خشک
4. جغرافیای طبیعی شهر
5. محیط شناسی انسانی

طرحهای پژوهشی:

1- بیابان زایی و بیابان زدایی و شناخت پتانسیل بیابان در استان سمنان، 1369.
2- بیابان زایی و بیابان زدایی کویر میقان اراک، 1374.
3- آثار زیست محیطی تاغ کاری در منطقه ابوزیدآباد، آران و بیدگل، 1377.
4- بررسی محیط زیست تهران با تأکید بر پرندگان آن، 1379.
5- بررسی محیط زیست رودخانه شور شهرستان رباط کریم،1380.
6- اقلیم کشاورزی گل و گیاه شهرستان ری، 1383.
7- اقلیم کشاورزی سیب شهرستان دماوند،1387.
8- شناسایی نواحی مستعد تخریب جنگلهای زاگرس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی(شهرستان خرم آباد) ، 1389.