اعضای هیئت علمی سابق/ بازنشسته

 

گروه جغرافیا

گروه زمین شناسی

مرحوم دکتر جزنی

مرحوم دکتر احمد شمیرانی

مرحوم دکتر مومنی

مرحوم دکتر سهراب شهریاری

دکتر عباس سعیدی

مرحوم دکتر ایرج مومنی

دکتر محمدتقی رضویان

مرحوم دکتر احمد خاکزاد

دکتر رحمت الله منشی زاده

دکتر منصور وثوقی عابدینی

مرحوم دکتر خدایی

دکتر ایرج رسا

دکتر لاجوردی

مرحوم دکتر شهیدا

دکتر محمدرضا ثروتی

دکتر رضا حقیقت

دکتر محمد پورمعافی

دکتر رضا موسوی طسوج

دکتر محسن پورکرمانی

دکتر محمدحسین آدابی