گروه جغرافیا
 
 گروه جغرافیا در دو زیرگروه  الف- جغرافیای انسانی و آمایش و ب- جغرافیای طبیعی فعالیت می کند.گروه جغرافيا با توجه به نياز دانشجويان در گرايش هاي  5  گانه خودداراي  5  آزمايشگاه فعال مي باشد . اميد است در آينده نزديک تعداد آزمايشگاه ها با توجه به گرايش هاي فعال در گروه به  8  آزمايشگاه افزايش يابد .
 

  

 

الف - سرفصل دروس جغرافیای انسانی 

 

 

 

* دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.pdf

 

* دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری.pdf

 

* کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.pdf

 

* کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.pdf

 

* کارشناسی ارشد جغرافیایی سیاسی.pdf

 

* کارشناسی جغرافیا.pdf