برگزيدگان بيست و پنجمين المپياد علمي دانشجويي كشور سال 1399

 

ردیف نام نام خانوادگی رتبه رشته المپیاد
         
           1 پریسا هادی پناه     6 زمین شناسی
         
           2 زهره رحیمی      9   جغرافیا
         
           3 مهدیه معماریان     11 جغرافیا
         
           4 سیده سارا بدیعی     11 زمین شناسی
           5 فاطمه شیرخانی      11 زمین شناسی