بيست وپنج سال پيش دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيدبهشتی از بطن گروه جغرافيای آن دانشگاه درضلع جنوب شرقی دانشکده ادبيات وعلوم انسانی متولد شد. طرح اين دانشکده از سال 1353 به دانشگاه شهيد بهشتی تقديم شد. اما مراحل کسب مجوز وتخصيص بودجه آن دوسال به طول انجاميد وسرانجام، اولين دانشجويان اين دانشکده درسال 1355 تحصيلات خودرا آغاز نمودند.