دکتری قدرت


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
3 روزانه مهندسي برق - قدرت
1 نوبت دوم مهندسي برق - قدرت
3 پرديس2 مهندسي برق - قدرت