گاهنامه­ ی فرهنگی- اجتماعی- علمی

تحت حمایت معاونت امور دانشجویی و فرهنگی و کمیته ناظر بر نشریات

مریم شکوهی

مدیر مسئول

بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

صاحب امتیاز

سید محسن علوی نسب – شهاب الدین رحمتی زاده – امیرحسین مردانی – کاظم عابدی – محمد نثاری مقدم

هیئت تحریریه

Noghte.sarekhat@yahoo.com

نشانی الکترونیکی

 

ماهنامه­ی علمی دانشجویی

تحت حمایت معاونت امور دانشجویی و فرخنگی و کمیته ناظر بر نشریات

محمد احسان صلواتی

مدیر مسئول

محمد احسان صلواتی

صاحب امتیاز

محمد احسان صلواتی

سردبیر

سهیل تند دست طبری

صفحه آرا و ویراستار

محمد احسان صلواتی - سهیل تند دست طبری – بهرام جهانشاهی - وحید پور رجب - نیما نجاری – میلاد عطایی - حسین بابایی

هیئت تحریریه

www.fanisbu.freeforums.org

نشانی الکترونیکی

ماهنامه دانشجویی علمی ، ادبی ، فرهنگی ، خبری ، انتقادی

تحت حمایت معاونت امور دانشجویی و فرهنگی و کمیته ی نظارت بر نشریات دانشجویی

امین جماعتی

مدر مسئول

نوید اسکویی پور

صاحب امتیاز

علیرضا حاج میر صادقی

سر دبیر