کارشناسی ارشد قدرت


تعداد رشته دوره رشته تحصیلی
3 روزانه مهندسي برق - سيستم هاي قدرت
2 نوبت دوم مهندسي برق - سيستم هاي قدرت
3 پرديس2 مهندسي برق - سيستم هاي قدرت
3 پرديس2 الكترونيكي مهندسي برق - سيستم هاي قدرت