کارشناسی ارشد مخابرات


تعداد رشته دوره رشته تحصيلي
2 روزانه مهندسي برق-مخابرات - سيستم
2 نوبت دوم مهندسي برق-مخابرات - سيستم
2 پرديس2 مهندسي برق-مخابرات - سيستم
2 روزانه مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج
2 نوبت دوم مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج
2 پرديس2 مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج