معاونت پژوهشی و فناوری

فهرست نشریه های معتبر و نامعتبر

 با عنایت به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و به منظور ارتقای کیفی هر چه بیشتر تولیدات علمی دانشگاه و انتشار مقاله‌های ارزشمند پژوهشگران دانشگاه در نشریه‌های معتبر، فهرستی از نشریه‌های معتبر (فهرست سفید) و همچنین فهرستی از نشریه­‌ها و انتشاراتی که از شرایط کیفی لازم برخوردار نیستند (فهرست نشریه‌های نامعتبر و فهرست انتشارات نامعتبر) تهیه شده است. بر همین اساس، مناسب است اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقالات خود را به نشریات مندرج در فهرست سفید ارسال کنند. بدیهی است که بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه کلیه فرآیندهای مورد نیاز در امتیازدهی مقالات، نظیر اعتبار ویژه و سایر با لحاظ نمودن فهرست­های مذکور برای مقاله­‌های چاپ شده اعمال خواهد شد.

سامانه و نشریات معتبر و نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی