معاونت های دانشگاه شهید بهشتی

معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع