خدمات ویژه دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویان

سامانه های دانشگاهی
 

​​​​​​

دفتر پیشخوان
خدمات آموزشی
سیستم جامع
دانشگاهی (گلستان)
کتابخانه مرکزی
​​​​​​​و مرکز اسناد
درس افزار
       
​​​​​​​

​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​

پرداخت الکترونیکی Hotspot میزخدمت SBU ID
       

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

پست الکترونیکی سامانه تغذیه سامانه
یادگیری الکترونیکی
سامانه
​​​​​​​برگزاری کلاس ها
       

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​

سامانه نشریات علمی سامانه بیت مرکز نشر آثار علمی پایگاه نشر دانش (پند)
       
​​​​​​


​​​​​​​
​​​​​​​

ارزیابی رضایتمندی کارمندان ماهنامه آیینه خرد طرح همسان گزینی  

 

راهنما ها و پیوندها
​​​​​​​

​​​​​​​

​​​