اخذروادید_تنظیم اقامت

 

 

نوع خدمت

اخذ روادید

شرح خدمت

دانشجویان شاغل به تحصیل در بدو ورود و بعد از ثبت نام در سامانه گلستان باید نسبت به اخذ روادید دانشجویی اقدام نمایند.

روش دسترسی به خدمت

1-مراجعه به سرپرستی دانشجویان خارجی و درخواست مجوز روادید

2- ارسال نامه اشتغال به تحصیل و درخواست اخذ روادید دانشجویی توسط سرپرستی به سازمان امور دانشجویان

3- صدور روادید دانشجویی توسط امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در سازمان امور دانشجویان

4- اخذ مجوز توسط امور کنسولی سازمان امور دانشجویان

نوع خدمت

تمدید اقامت

شرح خدمت

دانشجویان شاغل به تحصیل هر سال برای تمدید اقامت قبل از اتمام مدت اقامت باید به سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی مراجعه و نسبت به تمدید اقامت اقدام نمایند. در صورت تاخیر در مراجعه و اخذ تمدید اقامت به ازای هر روز تاخیر 450/000 ریال معادلچهل و پنج هزار تومان جریمه خواهند شد که خود ملزم به پرداخت آن هستند .

روش دسترسی به خدمت: مراجعه به سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی واقع در ساختمان چند منظوره معاونت دانشجویی- اتاق 19 خانم عمیدی

مدارک لازم جهت تمدید اقامت و اخذ روادید

1-گواهی اشتغال به تحصیل 2- ارائه اصل گذرنامه 3- تصویر گذرنامه 4- کارت دانشجویی 5- فرم درخواست

محل خدمت :

معاونت دانشجویی - اداره امور کنسولی -اتاق 19- زهره عمیدی - تلفن 29903060