صفحه اصلی
برنامه مصاحبه متاخرین دکتری 1401
  • 7511 بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ مصاحبه متاخرین در مصاحبه دکتری دانشکده علوم زمین ورودی ۱۴۰۱ به قرار جدول زیر است.

 

ساعت13 -10

دوشنبه 30 خرداد

گروه جغرافیای طبیعی

ساعت14 -10

دوشنبه 30 خرداد

گروه جغرافیای انسانی

ساعت 12-9

یکشنبه 29 خرداد

گروه زمین شناسی و آب

ساعت 12-9

یکشنبه 29 خرداد

گروه زمین شناسی رسوبی و نفت

ساعت 12-9

یکشنبه 29 خرداد

مرکز سنجش از دور و GIS

افزودن نظرات