صفحه اصلی
تاریخ مصاحبه دکتری استعداد درخشان
  • 5935 بازدید

 مصاحبه دانشجویان دکتری که از طریق استعدادهای درخشان معرفی شده اند، همزمان با زمان های اعلام شده برای مصاحبه سایر دانشجویان برگزار می شود.

افزودن نظرات