صفحه اصلی
تقدیر از کتاب آقای دکتر عنابستانی در " پنجمین جشنواره علمی سلمان فارسی(خندق)"
  • 679 بازدید

 

از کتاب "الگوی پاسخگویی و طرح مقابله با شراط اضطراری در شهرها " اثر منتشر شده توسط دکتر علی‌اکبر عنابستانی (استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی) و همکاران  در "پنجمین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق)" تقدیر شد.

 

در کتاب حاضر تلاش گردیده در نخستین گام، مفاهیم اولیه و کلیدی در زمینه شرایط اضطراری، حادثه و بحران‌ها  و تفاوت های آن‌ها ارائه گردد و سپس در ادامه مباحث مرتبط به مدیریت شرایط اضطراری در حوادث طبیعی و انسان ساخت مطرح و الگوهای جهانی کشورهای مختلف در زمینه پاسخگویی و مقابله با شرایط اضطراری با هدف استفاده از آن  و تدوین برنامه عملیاتی جهت مواجهه با شرایط اضطراری در کشور ایران بررسی و مطالعه گردد. این کتاب مشتمل بر سه فصل و شامل ارائه مفاهیم و تعاریف شرایط اضطرار، مدیریت شرایط اضطراری و سیاست‌ و سازماندهی و عوامل موثر بر موفقیت آن و مروری بر مهمترین الگوهای جهانی کشورهای مختلف در زیمنه پاسخگویی  و مقابله در شرایط اضطرار است.

افزودن نظرات