صفحه اصلی
جدول زمان‌بندی آزمون مصاحبه دوره دکتری سال تحصیلی 1403-1402
  • 7847 بازدید

 

جدول زمان بندی آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1403-1402 به همراه فرم های مورد نیاز را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

1- راهنمای ثبت نام دکتری

2- راهنمای کاهش حجم مدارک

3- فرم شماره 1

4- فرم مخصوص معدل

 

 

زمان و روز مصاحبه گروه جغرافیای طبیعی

 

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید. 

آب و هواشناسی : دکتر قاسم کیخسروی  09129622091

ژئومورفولوژی : دکتر علیرضا صالحی پور میلانی  09125883147

رشته تاریخ / ساعت حضور
ژئومورفولوژی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

آب و هواشناسی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه جغرافیای انسانی و آمایش

 

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید. 

جفرافیا و برنامه ریزی شهری : دکتر محسن کلانتری 09122413682

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی :  دکتر علی اکبر عنابستانی  09155719016

جغرافیای سیاسی : دکتر مرتضی قورچی 09125372766

رشته تاریخ / ساعت حضور
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12 

ششم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

جغرافیای سیاسی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه حوزه های رسوبی و نفت

 

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید. 

تکتونیک : دکتر محسن احتشامی 09352535638

فسیل شناسی و چینه شناسی :  دکتر احسان ده یادگاری  09153163976

 

رشته تاریخ / ساعت حضور
تکتونیک

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

فسیل شناسی و چینه شناسی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

   

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه زمین شناسی معدنی و آب

 

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید. 

زمین شناسی اقتصادی : دکتر  محمد یزدی 09122472854

آب های زیرزمینی  :  دکتر فرشاد علیجانی 09166818179

پترولوژی : دکتر بهمن رحیم زاده  09127965200

رشته تاریخ / ساعت حضور
زمین شناسی اقتصادی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

آب های زیرزمینی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

پترولوژی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 پنجم تیرماه 1402----   ساعت 9 الی 12

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان  و روز مصاحبه دکتری گروه سنجش از دور

 

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به خانم معصومه نقی زاده مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید. 

خانم معصومه نقی راده  : 09194169003  - 22431724

 

رشته تاریخ / ساعت حضور

سنجش از دور و

سامانه اطلاعات جفرافیایی

سوم تیرماه 1402  ----  ساعت 9 الی 12

 چهارم تیرماه 1402---- ساعت9 الی 12

 

افزودن نظرات