صفحه اصلی
زمان مراجعه داوطلبان دکتری بدون آزمون
  • 2146 بازدید

 

دانشجویان متقاضی دکتری بدون آزمون دانشکده علوم زمین که مدارک آنها توسط آموزش تایید شده است، می توانند همزمان با داوطلبان پذیرش شده آزمون دکتری در تاریخ های اعلام شده برای هر رشته، به دانشکده علوم زمین مراجعه نمایند.

افزودن نظرات