صفحه اصلی
فهرست خدمات آزمایشگاه ژئومورفولوژی بروزرسانی شد
  • 3354 بازدید

 

جدول هزینه خدمات آزمایشگاهی برای آزمایشگاه ژئومورفولوژی به همراه قیمت هر آزمایش به شرح جدول زیر می باشد.

 

ردیف

شرح خدمت / نوع آزمایش

قیمت (به تومان)

توضیحات

1

 اندازه گیری Ph نمونه های  آب (اسیدیته یا قلیایی)

15000

2

اندازه گیری Ph  نمونه‌های خاک+ عصاره گیری

25000

3

اندازه گیری Ec نمونه های آب  (هدایت الکتریکی)

15000

4

اندازه گیری Ec نمونه های خاک+ عصاره گیری

25000

5

اندازه‌گیری فسفر+ آماده سازی

55000

6

اندازه گیری TDS (غلظت مواد محلول در آب)

20000

7

اندازه گیری TSS (غلظت مواد جامد ذر آب)

20000

8

اندازه گیریTS  (کل مواد جامد)

10000

9

اندازه گیری کربنات آب+ عصاره گیری

35000

10

اندازه گیری بیکربنات آب+ عصاره گیری

35000

11

اندازه گیری قلیاییت کل+  عصاره گیری

30000

12

اندازه گیری سختی کل+  عصاره گیری

20000

13

اندازه گیری کلسیم آب+  عصاره گیری

20000

14

اندازه گیری منیزیم آب+  عصاره گیری

20000

15

اندازه گیری کلرآب +  عصاره گیری

60000

16

اندازه گیری کربن آلی خاک+ آماده سازی

45000

17

اندازه گیری بافت خاک+ آماده سازی

25000

18

اندازه گیری رطوبت خاک+ آماده سازی

20000

19

اندازه گیری رطوبت اشباع خاک+ آماده سازی

20000

20

اندازه گیری ظرفیت نگهداری رطوبت خاک+  آماده سازی

20000

21

اندازه گیری آهک خاک

20000

22

اندازه گیری دانه بندی رسوب

30000

23

اندازه گیری کربنات خاک

25000

24

اندازه گیری  بیکربنات خاک

25000

25

اندازه گیری کلسیم عصاره خاک

25000

26

اندازه گیری منیزیم عصاره خاک

25000

27

اندازه گیری کلر عصاره خاک

50000

28

اندازه گیری سدیم+ عصاره گیری

35000

29

اندازه گیری پتاسیم+ عصاره گیری

35000

 

 

 

افزودن نظرات