صفحه اصلی
کتاب «ژئوشیمی کروم در گوشته زمین» به کوشش آقای دکتر یزدی انتشار یافت
  • 9325 بازدید

کتاب پیش رو تحلیلی بر مسئله تغییر تکامل مواد در عمق زیاد و شرایط حاکم بر گوشته بالایی، زون گذار و بالاترین بخش گوشته زیرین می باشد. در این کتاب، نویسندگان به پژوهشهای جدید تجربی در مورد ترکیب و شرایط پیدایش کانی های کروم دار و نقش آنها فرایندهای ژئوشیمیایی و کانی شناسی گوشته زمین پرداخته اند. در ادامه آنان داده های تجربی را با مجموعه کانی های طبیعی موجود در گوشته و پوسته زمین مقایسه کرده اند. نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکوشیمیایی در سیستم های چند جزئی نقش عمده ای را در درک نمودارهای فازی این سیستم ها، الگوهای ساختاری فازهای کروم دار و تأثیر عنصر کروم بر شاخص های دما-فشار در گوشته زمین بازی می کند. به همین دلیل عنصر کروم بعنوان یک شاخص کلیدی برای توصیف فرایندهای ژئوشیمیایی و کانی شناسی گوشته زمین استفاده شده است.

      موضوعات مطرح شده در این کتاب در بررسی های ژئوشیمیایی، پترولوژی، کانی شناسی و بلورشیمی بخش های مختلف گوشته و سنگ های فوق بازیک پوسته زمین از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین نتائج شناسایی الگوهای ساختاری فازهای مختلف کانی های دما و فشار بالا می تواند برای ساخت بلورهای مصنوعی مثل گارنت و الماس مصنوعی توسط متخصصین گوهرشناسی، فیزیک حالت جامد و رشد بلور مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 

دکتر محمد یزدی و فاطمه حداد

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

بهار 1400

افزودن نظرات