اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرایش

شماره تماس

پست الکترونیک

رزومه  

سایر توضیحات

دکتر حسن لشگری استاد آب و هواشناسی 29902638 h-lashkari@sbu.ac.ir  

دکتر محمود احمدی دانشیار اقلیم شناسی 29902682 ma_ahmadi@sbu.ac.ir    
دکتر غلامرضا براتی دانشیار اقلیم شناسی 2992602 brti2008@yahoo.com  

دکتر محمدمهدی حسین زاده دانشیار ژئومورفولوژی 29902602 m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir  

دکتر شهریار خالدی استاد اقلیم شناسی 29902623

S-khaledi@sbu.ac.ir

 

دکتر منیژه قهرودی استاد  ژئومورفولوژی 29902607 M-ghahroudi@sbu.ac.ir  

دکتر کاظم نصرتی دانشیار آبخیزداری 29902604 K_nosrati@sbu.ac.ir    
دکتر شهرام بهرامی دانشیار جغرافیای طبیعی 29905623 Sh_bahrami@sbu.ac.ir    
دکتر علیرضا صالحی پور میلانی استادیار جغرافیای طبیعی 29905625 Ar_salehipour@sbu.ac.ir    

دکتر حسن صدوق

(بازنشسته)

استاد جغرافیای طبیعی 29902637 h-sadough@sbu.ac.ir    
دکتر سمیه خالقی استادیار جغرافیای طبیعی 29905620 S_khaleghi@sbu.ac.ir    
دکتر شهریار خالدی استاد آب و هوا شناسی 29902623 s-khaledi@sbu.ac.ir    
دکتر قاسم کیخسروی استادیار آب و هواشناسی 29905625 Gh-keikhosravi@sbu.ac.ir    
دکتر طیبه اکبری ازیرانی استادیار جغرافیای طبیعی 29905664 tayebakbari@gmail.com    
             
             

 

 

اعضای هیئت علمی جغرافیای انسانی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرایش

شماره تماس

پست الکترونیک

رزومه  

سایر توضیحات

دکتر مرتضی قورچی استادیار سیاسی 29902618 m_ghourchi@sbu.ac.ir  

دکتر بیژن رحمانی دانشیار جغرافیا و آمایش 29902637 b-rahmani@sbu.ac.ir  

دکتر ژیلا سجادی استاد جغرافیا و برنامه ریزی 29903083

J_Sajadi@sbu.ac.ir

   
دکتر علیرضا محرابی دانشیار جغرافیای سیاسی 29902605 m_mehrabi@sbu.ac.ir    
خانم دکتر جمیله توکلی نیا دانشیار جغرافیای شهری 29902626 J_Tavakolinia@sbu.ac.ir  

خانم دکتر زهره فنی دانشیار جغرافیای شهری 29905610 Z-Fanni@sbu.ac.ir  

دکتر ناصر شفیعی ثابت استادیار برنامه ریزی روستایی 29902636 n_shafiei@sbu.ac.ir  

دکتر لطفعلی کوزه گر استادیار برنامه ریزی شهری 29905603

L_kozegar@sbu.ac.ir

 

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی دانشیار جغرافیای روستایی 29905606 ar_rahmanifazli@sbu.ac.ir    
دکتر محمدتقی رضویان استاد حغرافیا 29902614 m-razavian@sbu.ac.ir    
دکتر عباس سعیدی استاد

جغرافیای انسانی

(شهری-روستایی)

29905612 a-saidi@sbu.ac.ir    
دکتر محسن کلانتری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار mo_kalantari@sbu.ac.ir    
دکتر حمیدرضا محمدی دانشیار جغرافیای سیاسی 29905604 h_mohammadi@sbu.ac.ir    
پگاه مریدالسادات استادیار جغرافیای برنامه ریزی روستایی 29905617 P_moridsadat@sbu.ac.ir    
             

 

 

اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرایش

شماره تماس

پست الکترونیک

رزومه  

سایر توضیحات

دکتر علی اکبر متکان استاد سنجش از دور و GIS 29903124 a-matkan@sbu.ac.ir  

دکتر محسن آزادبخت استادیار سنجش از دور و GIS 29903069 M_azadbakht@sbu.ac.ir    
دکتر داود عاشورلو استادیار سنجش از دور و GIS 29902281 D_Ashourloo@sbu.ac.ir    
دکتر حسین عقیقی استادیار سنجش از دور و GIS 29902283 H_aghighi@sbu.ac.ir    
دکتر بابک میرباقری استادیار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 29903077 B_mirbagheri@sbu.ac.ir    
دکتر علیرضا شکیبا دانشیار جغرافیای طبیعی 29903123 a-shakiba@sbu.ac.ir    
             
             
             

 

 

لینک فایل PDF ، لیست کامل اعضای هیئت علمی دانشکده علوم زمین

 

رزومه کامل اساتید را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

 

 

نام و

نام خانوادگی

رتبه

گرایش 

شماره تماس 

پست الکترونیک

رزومه 

سایر توضیحات

دکتر محمدحسین آدابی استاد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوب 29902617 m-adabi@sbu.ac.ir  

دکتر ایرج رسا ( بازنشسته) استاد زمین شناسی اقتصادی   I-Rasa@sbu.ac.ir    
دکتر حمیدرضا ناصری استاد آب شناسی 29905607 H-nassery@sbi.ac.ir  

دکتر مهرداد بهزادی دانشیار زمین شناسی اقتصادی 29902642 M-behzadi@sbu.ac.ir  

خانم دکتر محبوبه حسینی برزی دانشیار رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوب 29902602 m_Hosseini@sbu.ac.ir  

دکتر سعید علیرضایی دانشیار زمین شناسی اقتصادی 29902600 S-Alirezaei@sbu.ac.ir    
دکتر محمد رهگشای استاد پترولوژی 29902605 M-rahgoshay@sbu.ac.ir  

دکتر سیداحمد علوی استاد تکتونیک 29902635 a-alavi@sbu.ac.ir  

دکتر عباس صادقی استاد

زمین شناسی 

چینه و فسیل

29902643 a-sadeghi@sbu.ac.ir    
دکتر فریبرز مسعودی استاد زمین شناسی 29902613 F_masoudi@sbu.ac.ir    
دکتر انوشیروان لطفعلی کنی دانشیار

زمین شناسی

چینه و فسیل

29902647 a-kani@sbu.ac.ir    
دکتر احسان ده یادگاری استادیار مهندسی نفت اکتشافات 2995615 e_dehyadegari@sbu.ac.ir    
دکتر محسن احتشامی استادیار زمین شناسی 29902601 m_ehteshami@sbu.ac.ir    
دکترحسین حاج علی بیگی استادیار زمین شناسی 29902648 h-alibeigi@sbu.ac.ir    
دکتر فرشاد علیجانی استادیار زمین­شناسی (آب­شناسی- هیدروژئولوژی) 29905613 Falijani2000@yahoo.co.uk    
دکتر یاسر نیک پیمان استادیار

زمین­شناسی

(آب­شناسی)
29905611 Yaser.nikpeyman@yahoo.com    
دکتر منصور قربانی دانشیار زمین­ شناسی (پترولوژی) 29902638 m-ghorbani@sbu.ac.ir    
دکتر بهمن رحیم زاده استادیار زمین­ شناسی (پترولوژی) 29905623 b_rahimzadeh@sbu.ac.ir    
دکتر سعید علیرضایی دانشیار زمین شناسی 29902600 s-alirezaei@sbu.ac.ir    
دکتر محمد یزدی استاد زمین شناسی اقتصادی 29905601 m-yazdi@sbu.ac.ir