معاونان

دکتر احمد علوی
استاد دانشکده علوم زمین
معاون آموزش و تحصيلات تكميلی
29902626
a-alavi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر کاظم نصرتی
استاد دانشکده علوم زمین
معاون پژوهشی
29902613
k_nosrati [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت