فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

فرم های استفاده از آزمایشگاه ها
فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی
فرم درخواست وسایل و تجهیزات
فرمت استاندارد پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری:
PhD_2016
PhD_2013
PhD_2010
PhD_2007
فرم تغییرات در پروپوزال، پایان نامه و رساله مقطع دکتری
کاربرگ ارزیابی کفایت دستاوردهای پژوهشی
کارشناسی ارشد :
MA_MS_2016
MA_MS_2013
MA_MS_2010
MA_MS_2007
طرح پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تغییرات در پروپوزال، پایان نامه و رساله ارشد
موارد جهت فراغت از تحصیل دوره دکتری:
Abstract
Downloader
اطلاعات دفاع دکتری ( جهت درج در پورتال دانشگاه )
صفحه عنوان رساله
فرم اقرار و تعهدنامه دکتری
فرم آگهی دفاع از رساله دکتریA3
فرم آگهی دفاع از رساله دکتریَA4
فرم تسویه حساب آموزش
فرم چکیده رساله دکتری
فرم تسویه حساب آموزش مقطع دکتری
فرم های دستاورد ​​پژوهشی رساله دکتری :
 فرم بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری توسط واحد
فرم پیوست بررسی مقاله و مجله
موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (دانشجویانی که بعد ازتاریخ 3/10/92 دفاع کرده اند.)
موارد جهت فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
آئین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی های 1391 و بعد
آئین نامه و مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی های 1376 تا 1391
PhD_2016
​فرم ها و آیین​ نامه های پژوهشی
 آیین نامه های پژوهشی
فرم های پژوهشی
پروپوزال و فراغت از​ تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تسویه حساب
فرم طرح تحقیق کارشناسی ارشد 
طرح تحقیق
راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
 فرم تک برگی پروپوزال
فرم های لازم جهت​ فراغت از تحصیل
مرحله تدوين پايان +نامه
صفحه عنوان پایان نامه
فرم آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم اقرار و تعهدنامه کارشناسی ارشد
فرم تأییدیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تسویه حساب آموزش
فرم چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد
مدارک فارغ التحصیلی
مرحله تدوين پايان +نامه
فرمهای مربو​ط به کارشناسی
فرم تسویه حساب ازواحدهاي دانشکده علوم زمین(جغرافیا)
 فرم تسویه حساب ازواحدهاي دانشکده علوم زمین(زمین شناسی).
 فرم اخذ پروژه کارشناسی
لیبل دانشجویان ارشد