اعضای هیات علمی سابق - بازنشسته

ردیف نام و نام‌خانوادگی گروه
1 مرحوم دکتر جزنی جغرافیا
2 مرحوم دکتر مومنی جغرافیا
3 دکتر عباس سعیدی جغرافیا
4 دکتر محمدتقی رضویان جغرافیا
5 دکتر رحمت الله منشی زاده جغرافیا
6 مرحوم دکتر خدایی جغرافیا
7 دکتر لاجوردی جغرافیا
8 دکتر محمدرضا ثروتی جغرافیا
9 مرحوم دکتر احمد شمیرانی زمین شناسی
10 مرحوم دکتر سهراب شهریاری زمین شناسی
11 مرحوم دکتر ایرج مومنی زمین شناسی
12 مرحوم دکتر احمد خاکزاد زمین شناسی
13 دکتر منصور وثوقی عابدینی زمین شناسی
14 دکتر ایرج رسا زمین شناسی
15 مرحوم دکتر شهیدا زمین شناسی
16 دکتر رضا حقیقت زمین شناسی
17 دکتر محمد پورمعافی زمین شناسی
18 دکتر رضا موسوی طسوج زمین شناسی
19 دکتر محسن پورکرمانی زمین شناسی
20 دکتر محمدحسین آدابی زمین شناسی