ارتباط با دانشکده

29902626
دبیرخانه : 29902603
فکس: 29902626
earth@sbu.ac.ir
11 94 96 83 19
19839-4716
تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده علوم زمین