مدیر گروه‌های آموزشی

 دکترحمیدرضا ناصری
استاد دانشکده علوم زمین
مدیر گروه حوضه های معدنی و آب
29902625
H-Nassery @ sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
انوشیروان لطفعلی کنی
دانشیار دانشکده علوم زمین
مدیر گروه حوضه‌های رسوبی و نفت
29902647
a-kani@ sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر محمد مهدی حسین زاده
دانشیار دانشکده علوم زمین
مدیر گروه جغرافیای طبیعی
29902602
M_Hoseinzadeh @sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
 دکتر مرتضی قورچی
استادیار دانشکده علوم زمین
مدیر جغرافیای انسانی و آمایش
22902618
m_ghourchi @sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر علی اکبر متکان 
استادیار دانشکده علوم زمین
مدیر گروه سنجش از دور و GIS
29903124
a-matkan@ sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت