رئیس دانشکده

دکتر عباس صادقی
رئیس دانشکده علوم زمین
29902626
A-Sadeghi@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت

پیام رئیس دانشکده: