پروژه مشترک دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند


​​​​​ در راستای تفاهم بین گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند، مطالعات میدانی پروژه مشترک " مهاجرت و شهرنشینی در ایران" در مهرماه 1396 در ایران انجام گردید.