امکانات دانشکده

ردیف تعداد مساحت واحد مساحت کل (متر مربع) سرانه (مترمربع)
1 کلاس درس
16
48
0.8
2 آزمایشگاه
14
*
0.58
3 سایت کامپیوتری کارشناسی
1
48
0.09
4 سایت کامپیوتری کارشناسی‌ارشد و دکترا
1
36
0.08
5 کتابخانه
1
300
0.32
6 مساحت کل دانشگاه
*
*
6.67