امکانات دانشکده

ردیف تعداد مساحت واحد مساحت کل(متر مربع) سرانه(مترمربع)
1 کلاس درس 16 48 0.8
2 آزمایشگاه 14 * 0.58
3 سایت کارشناسی 1 48 0.09
4 سایت ارشد و دکترا 1 36 0.08
5 کتابخانه 1 300 0.32
6 مساحت کل دانشگاه * * 6.67