دفتر نشریه

نام نشریه: Sustainable Earth Review 
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: جمیله توکلی‌نیا
سردبیر:کاظم نصرتی
مدیر داخلی:علیرضا صالحی پور میلانی
شاپا چاپی: 2717-1701
 شاپا الکترونیکی: 2717-171
اهداف نشریه:
  • انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور درزمینه علوم زمین
  • گسترش دانش وفناوری آموزش محیط زیست و توسعه پایدارکشور
  • بوجود آوردن امکان ارتباط بین مراکزعلمی وپژوهشی و همچنین مراکز آموزشی
  • انتشار و انتقال یافته‏‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌ویژه یافته‏‌های اساتید، دانشجویان دوره‏‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان گوناگون
  • سازماندهی اطلاعات علمی در زمینه آموزش علوم زمین و پایداری محیط

Sustainable Earth با نام فارسی "زمین پایدار" به زبان انگلیسی می‌باشد و در حال حاضر شماره 5 این مجله در حال انتشار می‌باشد و به عنوان یک مجله " تمام علوم زمین" یک مجله بین‌المللی و بین‌رشته‌ای که به‌صورت نظری و تجربی مقالات پیشرفته و نوآورانه را از نظر زمینه‌های مرتبط به هم منتشر می‌کند که مشکلات و رویکردها را از طریق موضوعات پایداری پوشش می‌دهد. زمین پایدار شکاف بین تحقیقات بنیادی در علوم زمین و کاربرد آنها برای دستیابی به پاسخ زمین پایدار به اثرات انسانی را پر می‌کند.

 رویکردهای این مجله عبارتند از: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ژئوفیزیک، آب وهواشناسی و هواشناسی، تغییرات محیطی، علوم خاک، فرسایش خاک، هیدرولوژی، تحلیل‌ها و پایش محیطی، ارزیابی ریسک آلودگی، توسعه پایدار زمین و محیط زیست، بیولوژی و اکولوژی خشکی، مدیریت آب، زمین‌شناسی.

گرد آورنده: سرکار خانم عرب مختاری

اطلاعات تماس:
29905619
وب‌سایت نشریه