Responsive Image

اهداف

اهداف
کارآفرینی، انجام فعالیتی کارآفرینانه از طریق انسانی است که از وی به کارآفرین یاد می شود و  چنانچه جامعه ای به دنبال دستیابی به مواهب توسعه ای کارآفرینی است، ضروری است تا سیاستگذاریها و اقدامات لازم برای بهره گیری و انگیزه بخشی به کارآفرینان و از سویی پرورش افراد کارآفرین را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع کارآفرین بودن اگر چه از یکسو به عنوان صفتی ذاتی رد برخی افراد مورد توجه قرار گرفته است، اما در عین حال مبتنی بر نظریات جامعه شناسانه، خصلت اکتسابی نیز دارد و علاوه بر پیشینه فردی و خانوادگی، ایجاد محیط مساعد توانمندساز و پرورنده، متکی بر نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی، فرهنگ سازی، مشوقها، الگوها و شبکه های پشتیبان تخصصی و روانی قادر است بر پرورش افراد کارآفرین در جامعه که قادر به تشخیص فرصتها و بهره گیری از آنها برای خلق ارزش باشند تاثیر بگذارد.
نظر به اهمیت نظام آموزش رسمی و به ویژه  جایگاه دانشگاهها در پرورش کارآفرینان، همچنین با توجه به چالش پراهمیت بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، لازم است تا تمرکز ویژه ای از سوی موسسات آموزش عالی برای پرورش کارآفرینان، تقویت روحیه کارآفرینانه در آنها و ایجاد توانمندی برای تشخیص فرصت و پذیرش مخاطرات یک کسب و کار و تاسیس آن انجام پذیرد. بر این مبنا دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی بر آن شد تا به تشکیل یک واحد، تحت عنوان " واحد کارآفرینی و اشتغال" با اهداف کلی زیر اهتمام ورزد:
·مديريت نظام مند، ترويج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ درست کارآفريني در بين اساتيد و دانشجويان
·ارتقا روحیه و توانمندی کارآفرینانه اساتید و دانشجویان  
·ارائه آموزش های کارآفرینانه، تخصصی و حرفه ای با هدف پرورش اساتید، دانشجویان و دانش آموختگاني ماهر، خلاق، پايبند به اصول اخلاقي و پذيراي مسئوليت‌های اجتماعي- شغلی
·فراهم سازی زمینه های کشف و بهره گیری از فرصتهای نوآورانه و اشتغال آفرین بازار به ویژه در حوزه تخصصی علوم زمین و ارایه مشاوره های فنی- تخصصی به اساتید و دانشجویان و دانشکده در خصوص ایجاد کسب و کار و یافتن شغل مناسب 
·ایجاد زمینه های لازم برای معرفی دانشجویان علاقمند به دوره های کارآموزی در موسسات و نهادهای تخصصی
·فراهم آوردن زمینه های لازم برای تاسیس کسب و کار در زیر مجموعه مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
·فراهم آوری زمینه جذب سرمایه گذار و فرشتگان کسب و کار برای حمایت از ایده های برتر کارآفرینانه
·فراهم آوردن زمینه برقراری ارتباط در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، مشاوره، کسب و کار و ... با مراکز توسعه کارآفرینی در سایر دانشکده ها، دانشگاهها، موسسات و نهادهای مختلف