ایستگاه هواشناسی سینوپتیک

 

تلفن:29903081
مدیریت : دکتر قاسم کیخسروی
ایستگاه هواشناسی در ضلع شمالی دانشگاه واقع است. این ایستگاه داری تجهیزاتی شامل: فشارسنج برای سنجش تغییرات فشار و ورود سیستم های پرفشار و کم فشار به منطقه، آفتاب نگار برای سنجش میزان ساعات آفتابی که برای پدیده های زیست اقلیمی، کشاورزی و تبخیر استفاده می شود، دماسنج های تر و خشک و حداکثر و حداقلی مطلق که برای سنجش نوسانات بالاترین و پایین ترین دمای اتفاق افتاده در طول شبانه روز و میزان خشکی و مرطوبی هوا استفاده می شود، همچنین تجهیزات دیگری از قبیل: دماسنج خاک برای اندازه گیری دمای خاک در ماه های مختلف که کاربرد کشاورزی دارد، بادنگار برای سنجش شدت باد، جهت باد، کاربرد در اقلیم شهری، جهت حرکت سیستم های جوی، تبخیرسنج جهت اندازه گیری میزان تبخیر، رطوبت سنج جهت اندازه گیری نم هوا از نظر زیست انسان، گیاه و تاسیسات می باشد.
این آزمایشگاه داده های موردنیاز تحقیقات در سطوح مختلف برای دانشجویان جغرافیا ، آب شناسی ، محیط زیست ، معماری و شهر سازی ، کشاورزی و هواشناسی را فراهم می کند.
از دیگر خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه می توان به برگزاری دوره های آموزشی برای برداشت سیستماتیک و آنالیز داده های روزانه و ثبت در دفاتر سینوپ و آموزش کار با ابزار و ادوات هواشناسی اشاره نمود.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- برداشت سيستماتيک و آناليز داده هاي روزانه و ثبت آنها در دفاتر سينوپ
2- آموزش کار با ابزار و ادوات هواشناسي

ب- ارائه کارهاي خدماتي آموزشي:
1- محاسبه تغييرات سرعت و جهت باد
2- محاسبه تغييرات رطوبت هوا
3- محاسبه و اندازه گيري تغييرات دماي اعماق خاک
4- اندازه گيري ميزان ريزش باران
5- اندازه گيري ميزان تبخير
6- مشخص کردن تعداد ساعات آفتابي
7- اندازه گيري ميزان فشار
 
 

گزارش عناصر هواشناسی ایستگاه هواشناسی،دانشکده علوم زمین در ماه فوریه2019.pdf

 گزارش عناصر هواشناسی ایستگاه هواشناسی،دانشکده علوم زمین در ماه مارس 2019.pdf

apr2019.pdf

aug2019.pdf

jul2019.pdf

jun2019.pdf

may2019.pdf