لینک کتاب های مفید

1-   حکمروایی تغییرات آب و هوا
دانشمندان اثبات کرده اند که در تغییرات آب و هوایی گروه هایی بیشترین آسیب را می بینند که جز فقیرترین مردم جهان و در حاشیه ای ترین بخش های کشورها و اجتماعات واقع شده اند.در این چارچوب "حکمروایی خوب آب و هوا " اهمیت بسیاری یافته است که در آن از چگونگی مشارکت گروه ها و کنشگران نوظهور مانند سازمان های مردم نهاد و اجتماعات محلی در تصمیم گیری ها فرایندهای دخیل در ایجاد و انتشار گاز گلخانه ای و چگونگی به مشارکت طلبیدن کشورها و گروه های اسیب پذیر در مسایل و سیاست های آب و هوایی عدالت آب و هوایی و بسیاری موضوعات دیگر سخن به میان می اید.