هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران

مجموعه مقالات هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات آبشناسي.pdf کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات آموزش زمين شناسي.pdfکلیک کنید​

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات افق هاي نو.pdf کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات چينه شناسي.part1.rar و چينه شناسي.part2.rarکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين ريخت شناسي.pdf کلیک کنید​

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي.part1.rar و زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي.part2.rarکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي زيست محيطي.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي ساختماني.pdf کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي مهندسي.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي نفت.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين فيزيك و لرزه زمين ساخت.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات سنجش از دور زمين شناختي و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات ​سنگ شناسي و كاني شناسي.part1.rar و سنگ شناسي و كاني شناسي.part2.rar و سنگ شناسي و كاني شناسي.part3.rar کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات رسوب شناسي.part1.rar و رسوب شناسي.part2.rar و رسوب شناسي.part3.rar  کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات كوهزاد زاگرس.pdfکلیک کنید