گروه زمین شناسی معدنی و آب
 
مدیر گروه : جناب آقای دکترحمیدرضا ناصری
مرتبه علمی : استاد                                                                       
تلفن : 29902628
آدرس تارنما :  http://facultymembers.sbu.ac.ir/nassery
 
گرایش ها :
1-    آب شناسی
2-   پترولوژی
3-  زمین شناسی اقتصادی
 
اعضای هیئت علمی :
 
ردیف ​ ​ نام و نام خانوادگی​​ توضیحات​​
1​ دکتر حمیدرضا ناصری​

​هیدرولیک آب زیرزمینی و مدل ها کارست

http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375457​

2​​ دکتر فرشاد علیجانی​

هدیروژئوشیمی هیدروالکتریک​ژئو الکتریک کارست

http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391120

3​​ دکتر یاسر نیک پیمان​

ایزوتوپ ها

http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=394145​

 
 ------------------------
 
 
ردیف​ نام نام وخانوادگی​ توضیحات​​
1​​ دکتر محمد رهگشای​ http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375534​
2​​ دکتر مسعود قربانی​ http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375525​
3​ دکتر فریبرز مسعودی​ http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386099​
4​​ دکتر بهمن رحیم زاده​​
 
 
 ------------------------------------------------